health news

การแลกเปลี่ยนวงจรล้มเหลว

ปัจจุบันมีผู้ป่วย 100,000 รายที่รอการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต แม้ว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนไตจะช่วยเพิ่มผู้บริจาคที่มีศักยภาพสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ แต่ตัวแปรจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาได้แม้ในสถานการณ์ที่มีการระบุการจับคู่ เครือข่ายรายงานว่าแม้จะมีการจับคู่ที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนไตก็ตามประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่วางแผนไว้ไม่เกิดขึ้น (more…)

By admin, ago