กล้ามเนื้อหัวใจตาย STEMI หรือ ST สูง (หัวใจวาย) เกิดขึ้นเมื่อไขมันสะสมบนผนังหลอดเลือดทำให้เลือดอุดตันอย่างฉับพลันและสมบูรณ์ทำให้หิวโหยออกซิเจนและทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหาย การวินิจฉัย STEMI โดยทั่วไปจะทำในขั้นต้นโดยการใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ที่แสดงลายเซ็น ECG บอกเล่า (ดูภาพด้านล่าง) หัวใจวายอาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างกะทันหันเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นผิดปกติ

(หัวใจเต้นผิดปกติ) หรือภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (เมื่อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เพียงพอในการจัดหาร่างกายอย่างถูกต้อง) STEMI แสดงถึงการนำเสนอผลงานการตีหัวใจทั้งหมดประมาณร้อยละ 20 ในปี 2016 ชาวออสเตรเลียเสียชีวิต 22 คนในแต่ละวัน นักวิจัยรวบรวมข้อมูลจาก 41 โรงพยาบาลทั่วทั้งรัฐและเขตปกครองของออสเตรเลียระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงพยาบาล 28 แห่ง (68 เปอร์เซ็นต์) อยู่ในเขตมหานครและ 13 แห่งอยู่ในพื้นที่ชนบท

Categories: health news