ภาพยนตร์ถือเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ นอกเหนือจากความบันเทิงที่ได้รับ ยังมีแง่มุมความคิดของเนื้อหาที่สอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์แต่ละเรื่อง อาจก่อให้เกิดปัญญา การเรียนรู้ บันทึกทางประวัติศาสตร์ และอีกมากมาย หอภาพยนตร์ จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่คล้ายกับ หอสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ ที่เก็บภาพยนตร์และวีดิทัศน์ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์

เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยประชาชนสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้า ชื่นชม หรือใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ หอภาพยนตร์ จึงทำการจัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก จัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์ รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดเก็บรักษาไว้ใน ‘พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย’ ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยจัดแสดง 3 หัวเรื่อง คือ นิทรรศการ 100 ปี ภาพยนตร์ในประเทศไทย หอเกียรติยศ และ นิทรรศการขบวนการผลิตภาพยนตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ อุปกรณ์ประกอบฉาก โปสเตอร์ รูปถ่าย ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้ บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และข้อมูลต่างๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่ ใครหลงเสน่ห์ของหนังไทย ที่นี่นับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ต้องปักหมุดว่าต้องมาให้ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: travel news